Tuesday, October 13, 2009

SENI VISUAL 2007

SOALAN STPM 2007

Bahagian A

1
a. Nyatakan pengertian seni visual dari aspek pengkaryaan (3M)
b. Hurakan tiga peranan seni visual(6M)

2
a. Apakah yang anda faham tentang harmoni (4M)
b. Nyatakan bagaimana harmoni dapat diaplikasikan dalam penghasilan karya (6M)

3
a. Apakah maksud perspektif dalam lukisan (2M)
b. Namakanan dan lakrkan dua jenis perspektif yang biasa diguanakn dalam lukisan (8M)

4. Gambar 1 pada halaman 7 ialah hasil krya Abdul Latiff Mohidin yang bertajuk Pgo-Pago. Berdasarkan hasil karya tersebut, jelaskan
a. Aspek pengolahan karya (4M)
b. Gaya penampilan karya (4M)

5. Logo syarikat mencerminkan identity korporat bagi sesebuah syarikat. Berdasarkan logo di atas
a. Nyatakan jenis logo (2M)
b. Huraikan secara ringkas maksud reka bentuk logo dari aspek
i. Imej utama (2M)
ii. pemilihan warna (2M)
iii. kesan visual (2M)

6. Nyatkan perbezaan antara proses penghasilan batik lukis denga batik cap dari aspek yang berikut
a. Peralatan (2M)
b. Pewarnaan (2M)
c. Peletakan motif (2M)
d. Penggunaan bahan (2M)
e. Bentuk penghasilan (2M)

Bahagian B

7. Bincangkan sumbangan seni visual dalam memperkembangkan daya kreativiti, sensitivity dan imaginasi individu (15M)

8. Gambar 2 pada halaman 8 ialah hasil karya Ruzika Omar Basree yang bertajuk Siri Dungun Jendela Terbuka. Bincangkan karya tersebut dari aspek hal benda, komposisi dan makna (15M)

9. Berdasarkan arca dalam gambar 3 pada halaman 9, karya Claes Oldenburg dan Coosje Van Bruggen yang bertajuk Spoonbridge and cherry, jelaskan bagaimana karya tersebut mempunyai fungsi dalam konteks persekitaran (15M)

10. Bincangkan ciri-ciri stailisasi yang digunakan dalam penghasilan reka corak motif batik (15M)

Bahagian C

11. Bincangkan pendekatan penjanaan idea yang sesuai untuk mereka bentuk sebuah poster bagi mempromosi filem sains fiksyen yang bertajuk Kembara Ke Planet Ajaib (15 M)

12. Bandingkan ciri-ciri penghasilan antara pengkaryaan dengan perekaan

SENI VISUAL 2006

Soalan STPM 2006

Bahagian A
1. Nyatakan tiga bidang utama yang terdapat dalam kegiatan perekaan (6)

2. Huraikan peranan seni visual dari aspek psikologi (6)

3. Gambar 1 halaman 7 adalah gambar foto hasil karya syed Ahmad Jamal yang berjudul ”Gunung Ledang”. Jelaskan bagaimana prinsip rekaan yang berikut dapat dihayati
a. Harmoni (5)
b. Kelpelbagaian (5)
c. Keseimbangan (5)

4. Huraikan makna dan fungsi pengkaryaan dari perspektif yang berikut
a. Tradisi (6)
b. Moden (6)

5. Huraikan empat strategi kritikan seni visual (12)

6. Senaraikan empat strategi penyediaan portfolio dalam sesuatu proses pengkaryaan (4)

Bahagian B

7.
a. Apakah yang anda faham tentang seni visual? (3)
b.Huraikan pengertian seni visual dari aspek pengkaryaan dan perekaan (12)

8. Dengan menggunakan bahasa seni visual huraikan komposisi gambar 2 pada halaman 8 dari sudut prinsip rekaan (15)

9. Jelaskan kepentingan faktor sejarah dan faktor kebudayaan dalam pendekatan sejarah seni visual (15)

10. Bincangkan tiga kebaikan kritikan seni visual (15)

Bahagian C

11. Gambar 3 pada halaman 9 ialah gambar foto hasil karya Yong Mun Sen yang berjudul ”Fishing Nets”. Nyatakan sumber idea dan huraikan pendekatan penjanaan idea tersebut dalam konteks karya itu (15)

12. Bincangkan bagaimana idea diterjemahkan dalam proses penghasilan karya (15)

SENI VISUAL 2004

Soalan STPM 2004

Bahagian A

1. Jelaskan peranan seni visual dari apek sosiologi yang berikut
a. Nasionalisme
b. Persekitaran
c. Propaganda

2.
a. Jelaskan maksud gaya penampilan dalam karya seni visual
b. Jelaskan tiga kaedah dalam gaya penampilan

3. Huraikan media komunikasi yang berikut
a. Media konvensional
b. Media cetak
c. Media elektronik

4.
a. Jelaskan maksud seni tradisi dalam konteks masyarakat
b. Jelaskan bagaimana seni tradisi berubah ke deminsi baru dari aspek yang berikut
i. bentuk
ii. Makna
iii. Fungsi
iv. proses penghasilan

5. Berdasarkan gambar di bawah buat interprastasi dan analisis terhadap karya tersebut daripada aspek yang berikut
a. Hal benda
b. Komposisi
c. Kandungan

6. Nyatakan dua kekuatan kritikan seni visual secara ilmiah

7. Berdasarkan gambar 2 pada halaman 9 huraikan aspek-aspek tradisi dan spiritual yang terdapat dalam karya tersebut.

8. a. Jelaskan maksud gaya penampilan secara imitasi
b. Huraikan kaedah naturalisme, realisme dan superrealisme yang digunakan dalam pergkaryaan seni visual secara imitasi

9. Huraikan lima batasan dalam penggunaan media konvensional bagi menghasilkan poster atau billboard

10. Berdasarkan kerja menghasilkan batik tradisional huraikan unsur-unsur tradisi dalam proses penghasilan karya tersebut

11.
a. Jelaskan maksud pendekatan kritikan seni secara ilmiah
b. Jelaskan aspek diskripsi, analisis, interpretasi, dan pertimbangan sebagai strategi dalam kritikan seni secara ilmiah

12. Berdasarkan gambar 3 halaman 10 iaitu karya ”Pemandangan Dengan Gajah” 1989 oleh Mohd Yusof Ismail, huraikan idea, gaya, gubahan, simbol dan perasaan dalam karya tersebut

Monday, October 12, 2009

SENI VISUAL 2005

Soalan STPM 2005

Bahagian A

1. Huraikan pengertian seni mengikut aliran tradisi dari aspek
a. Nilai (2)
b. Makna (2)
c. Fungsi (2)

2. Huraikan peranan boneka wayang kulit sebagai satu media pengucapan seni dari aspek
a. Sintaktik (2)
b. Semantik (2)
c. gaya penampilan (2)

4. Pengulangan merupakan satu ciri penting dalam seni tradisi. Jelaskan kepentingan pengulangan dari aspek
a. Proses (3)
b. Bahan (3)
c. Simbol (3)

6. Gambar 1 halaman 7 ialah gambar foto hasil karya Nik Zainal Abidin yang bertajuk ”Maharaja Boma” Jelaskan penampilan karya tersebut dari aspek

a. hal benda (4)

b. teknik (4)

c. mesej (4)

7. Pengkritik memerlukan kefahaman tentang bahasa seni visual sebagai asas untuk membuat kritikan seni, jelaskan pernyataan ini

8. Penuang seni ialah suatu unsur penyumbang kepada perkembangan seni di sesebuah negara Bincangkan pernyataan ini dengan merujuk kepada lima institusi dan organisasi seni yang terdapat di Malaysia

9. a. Jelaskan 2 bentuk gaya penampilan yang biasa terdapat pada sesuatu catan
b. Bincangkan mengapa bentuk gaya penampilan diwujudkan

10. a. Huraikan mengapa nilai-nilai tradisi begitu penting dalam pengubahan karya seni
b. Sekiranya nilai-nilai tradisi ingin dijadikan asas dalam pengkaryaan semasa, jelaskan ciri-ciri yang perlu diambil kira.

11. Dengan merujuk kepada bidang pengiklanan, bincangkan peranan media elektronik dalam perkembangan komunikasi visual

12. Gambar 2 pada alaman 8 ialah gambar foto hasil karya Long Thien Shih yang bertajuk ”Roh-Roh Yang Tertawakan Kita”

a. Dengan menggunakan strategi dekripsi dan analisis perihalkan karya berikutb. Berikan penilaian anda tentang keberkesanan karya tersebut dalam menyampaikan mesejnya

SOALAN PERCUBAAN TERENGGANU 2009


Bahagian AJawab semua soalan dalam bahagian ini.1. Apakah yang anda tahu tentang pengalaman estetik……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….[6]


2. Huraikan kaedah pendekatan kritikan berikut.(a) Jurnalistik………..........................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2]


(b) Ilmiah………......................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2]


3. Nyatakan tiga sumber yang diperolehi daripada persekitaran.(a) …………………………………………………………………………………(b) …………………………………………………………………………………(c) …………………………………………………………………………………[3]


4. Jelaskan prinsip rekaan berikut..(a) Dominan…….…………………………………………………….……………………..………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………[4](b) Ekonomi…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………...[4]


5. (a) Nyatakan lima elemen multimedia.………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....[5]


(b) Terangkan tiga peranan multimedia sebagai alat komunikasi.……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……....…………………………………………………………………………………….[6]


6. Berdasarkan Gambar 1, analisiskan karya tersebut daripada aspek berikut.(a) Hal benda…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3]


(b) Komposisi……………………………………………………………………………..........................................................................................................……………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..[6]


(c ) Kandungan…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..[6]


Bahagian BJawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.


7. Bagaimanakah prinsip rekaan dan unsur seni dapat menyelesaikan masalah ilusi ruang dalam penghasilan karya[15]


8. Berdasarkan Gambar 2 pada halaman 7. Bincangkan bagaimana persoalan fungsi dan konteks.[15]


9. Terangkan bagaimana reka bentuk fesyen berfungsi dalam masyarakat[15]


10. (a) Huraikan pengolahan karya seni visual [6]


(b) Jelaskan gaya penampilan dalam penghasilan karya[9]


Bahagian C


Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.


11. Bincangkan penggubahan lukisan dapat mewujudkan kesan dalam pengkaryaan.[15]


12. Berdasarkan Gambar 3 halaman 9 . Terangkan proses penghasilan reka bentuk produk automobile dijalankan.[15]


Gambar 1 untuk soalan 6 REZEKI, 1996CHANG FEE MING56 x 76 cmGambar 2 untuk soalan 8MUZIUM NEGARA


Gambar 3 untuk soalan 12 Concept car: Mercedes F400 Carving

SOALAN PERCUBAAN PERAK


Soalan Percubaan Perak
Bahagian AJawab semua soalan dalam bahagian ini.
1(a)Nyatakan pengertian reka bentuk teknologi
..................................................................................................................
[ 3 ]
(b)Huraikan tiga bidang dalam reka bentuk teknologii.
i…………………………………………………………………………………………....
ii.…………………………………………………………………………………………..
iii.…………………………………………………………………………………………..[ 6 ]

2(a)Jelaskan kepentingan sumber idea dalam penghasilan sesuatu karya
....................................................................................................................[ 6 ]
(b)Berikan dua contoh karya tempatan yang menggunakan fenomena
semulajadi kesan tindak- tanduk manusia sebagai sumber idea.
i.…………………………………………………………………………………………..
ii.…………………………………………………………………………………………..[ 2 ]

3(a)Jelaskan pengertian arca berikut.
(i)arca berfungsi
…………………………………………………………………………………………
[ 3 ]
(ii)arca estetik
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
[ 3 ]

(b) Nyatakan tiga ciri penghasilan arca binaan.
i.…………………………………………………………………………………………..
ii.…………………………………………………………………………………………..
iii.…………………………………………………………………………………………..[ 3 ]

4(a)Jelaskan tujuan penghasilan lukisan dalam aktiviti pengkaryaan
………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………[ 2 ]
(b)Jelaskan perbezaan antara catan dengan lukisan dari aspek teknik penghasilan.
(i) Catan
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..[ 3 ]
(ii)Lukisan………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..[ 3 ]

5. Gambar 1 ialah laman web Kementerian Pelancongan Malaysia
(a)Berikan prinsip-prinsip asas pembinaan laman web tersebut.…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..[ 4 ]

(b)Huraikan aplikasi prinsip imbangan dalam pembinaan laman web tersebut
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................[ 6 ]
(c)Nyatakan perisian yang sesuai untuk membina sebuah laman web interaktif
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................[ 2 ]

6Gambar 2 ialah catan hasil karya Vincent Van Gogh yang bertajuk The Starry Night. Huraikan karya tersebut dari aspek;
(a)Hal benda
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................[ 3 ]

(b)Unsur formalistik
(i)Garisan………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
(ii)Pergerakan…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..[ 4 ]

(c)Interpretasi...........................................................................................

...............................................................[ 2 ]

Bahagian B
Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.

7. Penggunaan teks, illustrasi dan animasi dalam multimedia boleh menyampaikan maklumat kepada audien secara berkesan. Bincangkan. [ 15 ]

8. Gambar 3 pada halaman 9 ialah hasil karya Michael James yang bertajuk Spanish Dance.Bincangkan bagaimana kepelbagaian wujud dalam karya tersebut. [ 15 ]

9. Sejarah seni visual menerokai pelbagai fakta yang berlegar di persekitaran karya yang dikaji.
a) Jelaskan maksud sejarah seni visual [3]
b) Huraikan tujuan pengkajian sejarah seni visual [12]

10. Gambar 4 pada halaman 10 ialah hasil karya Cheong Soo Pieng yang bertajuk Tropical Life.Bincangkan strategi kritikan seni visual berdasarkan karya tersebut.[ 15 ]

Bahagian C
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

11. Bandingkan penghasilan portfolio antara perekaan dengan pengkaryaan.[ 15 ]

12. Bincangkan pendekatan penjanaan idea yang sesuai untuk mereka bentuk sebuah landskap persekitaran taman permainan kanak-kanak mesra ilmu. [ 15 ]

Monday, October 5, 2009

SENI VISUAL


ZULKAFLI BIN M HASHIM
SMK RAJA PUAN MUDA TENGKU FAUZIAH
02200 KAKI BUKIT, PERLIS.
03-4848186