Friday, October 22, 2010

SOALAN PERCUBAAN NEGERI PERAK

Bahagian AJawab semua soalan dalam bahagian ini.


1. Nyatakan bahan yang sesuai bagi menghasilkan olahan teknik lukisan silang pangkah(cross hatching).


………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………
[4]


2. (a) Nyatakan tiga elemen utama bagi penghasilan rekabentuk poster


(i)..................................................................................
(ii).................................................................................
(iii)................................................................................
[3]


(b) Jelaskan peranan poster sebagai media komunikasi yang berkesan dari aspek


(i) propaganda


............................................................................

............................................................................
[2]


(ii) pemberitahuan


.............................................................................

.............................................................................
[2]
3. Gambar 1 di atas menunjukkan karya Ellsworth Kelly yang berjudul Spectrum. Jelaskan bagaimana pengolahan komposisi dari aspek yang berikut:


(a) harmoni
................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
[6]


(b) pengulangan


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
[6]4. Gambar 2 di atas menunjukkan karya Edvard Munch yang berjudul Scream atau The Cry. Berdasarkan gambar tersebut,


(a) huraikan bagaimana peranan seni visual dari aspek psikologi dapat mempengaruhi karya ini.
................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
[4]


(b) jelaskan bagaimana penggunaan warna dapat menimbulkan kesan terhadap emosi.


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
[6]

5. Gambar 3 di atas menunjukkan sebuah papan tanda jalan raya. Huraikan peranan aspek-aspek berikut


(a) tipografi


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
[5]


(b) warna


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
[5]


6. Jelaskan tiga pendekatan penjanaan idea bagi menghasilkan catan lanskap.


(a) …………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………[3]
(b)…………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………[3]
(c)…………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………[3]
Bahagian B


Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.


7. Huraikan bagaimana institusi-institusi seperti Institut Teknologi MARA, Institut Perguruan Sultan Idris dan Universiti Sains Malaysia membantu memperkembangkan seni visual tempatan. [15]


8. Bincangkan peranan pelukis-pelukis awal tempatan dari aspek gaya, media dan teknik.
[15]

9. Penggunaan teks, illustrasi dan animasi dalam multimedia boleh menyampaikan maklumat kepada audien secara berkesan. Bincangkan [15]


10. Gambar 4 di atas menunjukkan sebuah catan cat air karya Abdullah Arif. Huraikan karya tersebut dari aspek diskripsi dan pertimbangan. [15]
Bahagian C


Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.
11. Gambar 5 di atas menunjukkan sebuah catan cat air. Bincangkan bagaimana proses kemasan dilakukan bagi karya tersebut. [15]


12. Bandingkan proses penghasilan portfolio dalam bidang pengkaryaan dan perekaan.
[15]

Saturday, October 16, 2010

SOALAN PERCUBAAN SENI VISUAL STPM NEGERI KEDAH

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1 (a) Nyatakan empat elemen utama reka bentuk teknologi.

i. .....................................................................................

ii. .....................................................................................

iii. .....................................................................................

iv. .....................................................................................
[4]

(b) Huraikan tiga bidang dalam seni halus.

i. .........................................................

ii. .........................................................

iii. .........................................................
[3]

Gambar 1 untuk soalan 2.


2 (a) Gambar 1 di atas menunjukkan karya Yusof Ghani yang berjodol “Siri Tari X”.
Jelaskan dua peranan seni visual dari aspek Psikologi.

i. Emosi
................................................................................................................................

................................................................................................................................ [3]

ii. Ekpresi
................................................................................................................................

................................................................................................................................ [3]
Gambar 2 untuk soalan 3
3 Gambar 2 di atas menunjukkan arca mobail karya Alexander Calder bertajuk “The Star Mobile”.
Berikan aspek formal berikut :

(a) unsur seni

i. ………………………………………..………….…..

ii. .....................................................................................

iii. …………………………………….…………………
[3]

(b) Prinsip rekaan

i. ……………………………………………………….

ii. ……………………………………………………….

iii. ……………………………………………………….
[3]

4 (a) Huraikan strategi kritikan Seni Visual berdasarkan empat aspek berikut:

i. Diskripsi : ..................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
[3]

ii. Analisis : ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
[3]


iii. Interpretasi : ..........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................. .............................................................................................................
[3]

iv. Pertimbangan : .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
[3]

(b) Huraikan kaedah pengolahan karya dari aspek berikut.

i. Idealisasi : ……...................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...
[2]

ii. Representasi : .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

…….......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...
[2]

iii. Stailisasi : .............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...
[2]


Gambar 3 untuk soalan 5


5 Berdasarkan karya Katsushika Hokusai di atas yang bertajuk ‘Under the Wave of Kanagawa’, huraikan pengolahan karya dari aspek berikut :

(a) Gaya penampilan
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
[ 3 ]

(b) Period
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
[ 3 ]

(c) Makna
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
[ 3 ]


Gambar 4 untuk soalan 6


6 Berdasarkan gambar 4 di atas, huraikan sumber idea dari aspek:

(a) Mediamassa

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
[ 3 ]

(b) Teknologi

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
[3]

(c) Persekitaran

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
[3]


BAHAGIAN B

Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.

7 Aspek kebudayaan memainkan peranan yang penting dalam seni dan kemasyarakatan.
Berdasarkan kenyataan di atas :

a. Huraikan maksud kebudayaan. [3]

b. Bincangkan pencapaian dan ekspresi nilai kesenian dalam bidang kebudayaan. [12]


Gambar 5 untuk soalan 88. Gambar 5 di atas ialah sebuah karya yang dihasilkan oleh Chuah Thean Teng yang bertajuk “Realiti Malaysia”. Berdasarkan karya tersebut, huraikan hal benda, komposisi dan mesej yang hendak disampaikan oleh pelukis.
[15]


9. Sejarah seni visual menerokai pelbagai fakta yang berlegar di persekitaran karya yang dikaji.

a. Jelaskan maksud sejarah seni visual. [3]

“Realiti Malaysia”
Chuah Thean Teng
Catan Batik

b. Huraikan tujuan pengkajian sejarah seni visual. [12]


Gambar 6 untuk soalan 10Pierre-Auguste Renoir,
“Luncheon of the Boating Party”,
1881, Cat Minyak, 129 x 172 cm

10. Gambar 6 di atas ialah sebuah karya yang dihasilkan oleh Pierre Auguste Renoir yang
bertajuk “Luncheon of the Boating Party”, yang dihasilkan pada tahun 1881.
Berdasarkan karya tersebut :

i. Bincangkan gaya penampilan dalam catan tersebut. [7]

ii. Huraikan pengaruh aliran dan aspek formal dalam catan tersebut. [8]


BAHAGIAN C

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

Gambar 7 untuk soalan 1111. Gambar 7 di atas ialah sebuah karya lukisan.
Berdasarkan gambar tersebut, huraikan pendekatan penjanaan idea bagi menghasilkan karya ini. [15]

12. Bandingkan penghasilan portfolio antara perekaan dengan pengkaryaan. [15]

Wednesday, October 13, 2010

SKEMA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM 2010

SKEMA JAWAPAN
BAHAGIAN A

1.a) Lukisan figuratif
b) Lukisan fantasi
c) Lukisan ilustrasi
d) Lukisan kajian
e) Lukisan kontor
f) Lukisan ‘gesture’
g) Lukisan teknikal
h) Lukisan kartun

2. a) Tema – subjek yang menjadi dasar / tajuk kepada sesuatu hasil karya
b) Makna – maksud bagi sesuatu karya yang dihasilkan
c) Fungsi – tujuan/kegunaan karya yang dihasilkan

3. a) Ekonomi – berkaitan kegitan ekonomi pada masa tersebut
- proses menjual beli dalam masyarakat setempat

b) Persekitaran – suasana persekitaran setempat/kampung dalam karya
-peristiwa yang berlaku pada masa tersebut berkaitan imej dalam karya

4. a) Ruang – penggunaan ruang dalam catan (ruang belakang,tengah dan hadapan)
-kedudukan imej (figura) dalam ruang bilik tersebut
b) Mesej – tersurat dan tersirat
- sifat menabung dikalangan anak-anak/remaja
- sifat berjimat cermat/berdikari

5. i) Diskripsi – ciri-ciri fizikal karya –tajuk karya/pengkarya/hal benda
ii) Analisis - menganalisi komposisi / proses/teknik
iii) Interpretasi – tafsiran/mesej
-terjemahan maksud karya
-pernyataan mood/perasann
iv) Pertimbangan – membuat perbandingan /memberikan pandangan / pendapat/
rumusan/renungan

6. i) Imitasi – peniruan terus dari subjek asal
ii) Idealisasi – kepercayaan/ keagamaan
iii) Stailisasi – pendekatan dengan cara mempermudahkan imej asal mengikut
kesesuaian.(contoh: olahan motif corak batik)
iv) Abstraksi – gambaran yang dipermudahkan (dimujaradkan) dari segi bentuk
dan imej sebenar
-imej abstrak sukar dikenali dan sangat bebeza dengan imej asal

BAHAGIAN B

7. a) Arca Estetik
• hasil seni berbentuk 3-D
• mementingkan aspek keindahan dan nilai-nilai seni
• mempunyai mesej dalam bentuk tersurat dan tersirat
• dimamerkan dalam galeri untuk dipertontonkan kepada audian
• berikan satu contoh
• jawapan yang relevan
b) Arca Berfungsi
• hasil seni berbentuk 3-D
• mempunyai mesej
• digunakan oleh manusia untuk tujuan tertentu
• tempat yang sesuai dengan arca
• penekanan kepada fungsi atau kegunaan
• berikan contoh yang sesuai
• jawapan yang relevan
8. 1. Elemen asas seni reka dan prinsip rekaan
- boleh memilih mana-mana elemen di atas mengikut kesesuaian
9. 1. Hiasan
2. Komersial
3. Identiti masyarakat
4. Sumber pendapatan
5. Lain-lain yang relevan
10. - peristiwa
- pengalaman
- alam sekitar
- teknologi
- persekitaran
- media massa

BAHAGIAN C

11. Elemen asas seni reka dan prinsip rekaan –
- huraian yang relevan.
12. 1. Penentuan tema
2. Kajian dan penyelidikan
3. Lakaran idea
4. Eksperimen (kajian media dan teknik)
5. Lakaran akhir
6. Pengolahan komposisi
7.Rujukan
8. Huraian yang relevan

SOALAN PERCUBAAN SENI VISUAL STPM NEGERI PERLIS

Bahagian A


Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1. Nyatakan tiga jenis lukisan dalam pengkaryaan Seni Visual.

a) .........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ (1m)

b) .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
(1m)
c) .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
(1m)


2. Jelaskan tiga kandungan yang terdapat dalam sebuah karya Seni Visual.

a) ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

(3m)

b) ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

(3m)

c) ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

(3m)

3. Gambar 1

Tajuk: Membeli-belah Di Kampung (Village Shopping) -1959
Pelukis: Mohd Salehudin
Media: Cat minyak
Saiz: 89.5 cm X 76.5 cm

Gambar 1 di atas menunjukkan karya Mohd Salehudin bertajuk ’Membeli-belah Di Kampung’. Jelaskan makna karya tersebut dari aspek berikut:

a) Ekonomi

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
(6m)

b) Persekitaran

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
(6m)

4. Gambar 2


Tajuk: Tabung -1961
Pelukis: Zulkifli Buyung
Media: Pastel
Saiz: 72 cm X 52 cm
Gambar 2 di atas menunjukkan karya Zulkifli Buyung yang bertajuk ‘Tabung’. Bincangkan karya tersebut dari aspek:

a) Ruang

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ (5m)

b) Mesej

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ (5m)


5. Huraikan empat aspek strategi kritikan Seni Visual.

i) Diskripsi

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(2m)
ii) Analisis

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(2m)
iii) Interpretasi

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(2m)

iv) Pertimbangan

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(2m)

6. Huraikan empat gaya penghasilan karya Seni Visual berikut:

i) Imitasi

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(3m)

ii) Idealisasi

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(3m)

iii) Stailisasi

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(3m)

iv) Abstraksi

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(2m)Bahagian B


Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.


7. Jelaskan ciri-ciri sesebuah arca berikut:
a) Arca Estatik
b) Arca Fungsi
[15]8.
Gambar di atas menunjukkan satu papan peraga (billboard). Bincangkan tiga aspek pengolahan formalistik dalam iklan di atas.
[15]
9. Huraikan peranan Batik Dimensi Baru dalam masyarakat Malaysia. [15]10.

Huraikan tiga sumber idea berdasarkan gambar di atas.
[15]


Bahagian C


Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.11. Gambar 5 di atas menunjukkan kulit hadapan sebuah majalah. Bincangkan eleman reka bentuk kulit majalah tersebut. [15]

12. Huraikan proses dalam penghasilan portfolio sebuah karya.
[15]


KERTAS SOALAN TAMAT